• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
فهرست     

    از کل مساحت استان 11/8 میلیون هکتار را مراتع به خود اختصاص داده که 63 درصد از سطح کل استان را شامل می‌شود و تاکنون بیش از 1200 گونه گیاهی در دو جامعه بزرگ رویشی خلیج عمانی و ایرنو تورانی شناسایی شده است. حدود 3/5 درصد از مساحت استان، یعنی حدود 1 میلیون هکتار را جنگل‌های گرمسیری نیمه متراکم و کم تراکم در بر می‌گیرند که در دو جامعه رویشی عمده در سطح استان گسترش یافته‌اند. در منطقه خلیج عمانی گونه‌های بسیار با اهمیت و اقتصادی؛ چش، کهور ایرانی، کُنار و در منطقه ایرانوتورانی گونه های بنه و بادام را می توان نام برد. قریب به 7/25 درصد از مساحت استان یعنی 8/4 میلیون هکتار را اراضی بیابانی و شنزارها تشکیل داده که در نتیجه بوته کنی و چرای بی رویه و بطور کلی نابودی پوشش گیاهی و در پی آن فرسایش آبی و بادی، در حال گسترش می باشند که در نهایت منجر به کاهش تولید علوفه در مراتع، حرکت شنهای روان و بیابانزایی می‌شود


    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0